สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

          คณะกรรมการบริการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ได้มีมติเห็นชอบกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย(ชุดใหม่) รวม 19 คน ฉะนั้น อาศัยอำนาจนายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ

 1. นายบุญส่ง            ไข่เกษ                นายกสมาคม
 2. นายพิศิษฐ์            วัฒนสมบูรณ์         อุปนายก คนที่ ๑
 3. นางสาวศุภรัตน์      โชติสกุลรัตร์          อุปนายก คนที่ ๒
 4. นายธงชัย             ภู่วชิรานนท์           กรรมการ
 5. นาเชต                 ใจกัลยา               กรรมการ
 6. นายปฤณ              เดชาวัฒนาธร        กรรมการ
 7. นายรัฐ                 เรืองโชติวิทย์         กรรมการ
 8. นางปริยะดา          โชควิญญู             กรรมการ
 9. นางสาวสุชญา       อัมราลิขิต             กรรมการ
 10. นายปัญญา           วรเพชรายุทธ         กรรมการ
 11. นายพยศ              อ่อนสุวรรณ์           กรรมการ
 12. นายเพิ่มพงษ์         พุ่มวิเศษ              กรรมการและนายทะเบียน
 13. นายสมบัติ             เครือกีรติธรรม       กรรมการและปฎิคม
 14. นายชวลิต             วโรดมรังสิมันตุ์      กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ
 15. นางเพ็ญศรี           วัจฉละญาณ          กรรมการและผู้ช่วยประธานฝ่ายวิชาการ
 16. นางกรรณิการ์        บันเทิงจิตร            กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 17. นายสุวิทย์            จันทวิบูลย์             กรรมการและเหรัญญิก
 18. นายสนธิ              คชวัฒน์                กรรมการและเลขาธิการ
 19. นายธวัช               เพชรไทย             กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
view