สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กำหนดการการประชุม (ฉบับแก้ไขล่าสุด วันที่ 12 ม.ค.2556)

กำหนดการการประชุม (ฉบับแก้ไขล่าสุด วันที่ 12 ม.ค.2556)กำหนดการและรายละเอียดการประชุมวิชาการ

“ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ครั้งที่ 5

เรื่อง

“การเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)”

วันที่ 14-15 มกราคม  2556  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันที่ 14  มกราคม 2556

เวลา                                            กิจกรรม
08.30-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
.... โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
10.30-10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.50-12.30 น. การบรรยายเรื่อง
. - “สถานการณ์และแนวโน้มด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AC)”
. .... โดย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ อธิบดีกรมอนามัย
- “สถานการณ์และแนวโน้มด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการสู่ประชาคมอาเซียน(AC)”
โดย นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
-“สถานการณ์และแนวโน้มด้านอุตสาหกรรมในการเข้าการสู่ประชาคมอาเซียน(AC)”
โดย นายกรกฎ ผดุงจิตต์ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ นายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.15 น. การอภิปราย  เรื่อง
“การเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย   1. แพทย์หญิงวันทนีย์  วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
         2. คุณสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
         3. คุณพรศรี  กิจธรรม อดีตปลัดเทศบาลนครนนทบุรี  
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ไชยยศ บุญญากิจ ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
15.15-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-17.00 น. การอภิปราย  เรื่อง
“สถาบันการศึกษากับการเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย   1. รองศาสตราจารย์ นพ.ดร.พิทยา จารุพูนผล : คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 
         2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล : คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
         3. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ :  อดีตประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีใส :หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

............................................................................................

วันที่ 15  มกราคม 2556

เวลา                                            กิจกรรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. การประชุมกลุ่ม
.. กลุ่มที่  1 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AC)”
ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ
นายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ดำเนินรายการร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
คณะสาธารณสุขศาสตร์  ม.ขอนแก่น 
กลุ่มที่  2 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AC)”
ผู้ดำเนินรายการ : นายพิษณุ แสนประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ผู้ดำเนินรายการร่วม : นายสนธิ คชวัฒน์
เลขาธิการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
กลุ่มที่  3 เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านมลพิษข้ามแดนของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AC)” 
ผู้ดำเนินรายการ : นายรังสรรค์ ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ดำเนินรายการร่วม : นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. เวทีนำเสนองานวิจัย
ห้องที่ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยด้านมลพิษ 
ผู้ดำเนินรายการ
เลขานุการ
ห้องที่ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยด้านมลพิษข้ามพรมแดน การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภัยพิบัติและภาวะโลกร้อน
ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
เลขานุการ : ดร.เชต ใจกัลยา
ห้องที่ 3 การนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
เลขานุการ : ดร.ชัชวาล สิงหกันต์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.40 น. นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม
ผลการประชุมกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2  และกลุ่มที่ 3 
ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
14.40-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 น. นำเสนอผลการประชุม (ต่อ)
16.30 น. พิธีปิดการประชุม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ
นายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

............................................................................................

หมายเหตุ :กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

            * อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร


Download เอกสารการประชุมวิชาการ คลิกที่นี่ 


Tags : ประชุมวิชาการ อนามัยสิ่งแวดล้อม

view