สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประชุมกรรมการสมาคม ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ได้มีมติเห็นชอบกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย(ชุดใหม่) ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 รวม 17 คน ฉะนั้น อาศัยอำนาจนายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ

 1. นายจักรกฤษณ์       ศิวะเดชาเทพ       นายกสมาคม
 2. นางศุภรัตน์            โชติสกุลรัตน์        อุปนายก คนที่ 1
 3. นางสุวรรณา           จุ่งรุ่งเรือง            อุปนายก คนที่ 2
 4. นางอินจิรา             นิยมธูร               กรรมการ
 5. นายไชยยศ            บุญญากิจ           กรรมการ
 6. นางสาวสุชญา         อัมราลิขิต           กรรมการ
 7. นางสาวสิริวรรณ      จันทนจุลกะ         กรรมการ
 8. นายชวลิต             ตันตินิมิตรกุล        กรรมการ
 9. นายไพโรจน์          สันตนิรันดร์           กรรมการ
 10. นายธวัช               เพชรไทย             กรรมการและนายทะเบียน
 11. นายสุเทพ            ศิลปานันทกุล         กรรมการและปฏิคม
 12. นางสาวนุชนาถ      แช่มช้อย               กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ
 13. นายไกรชาติ         ตันตระการอาภา       กรรมการและประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 14. นายรัชพล            สุวรรณโชติ            กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 15. นายสุวิทย์            จันทวิบูลย์             กรรมการและเหรัญญิก
 16. นายวาริท             เจาะจิตต์               กรรมการและเลขาธิการ
 17. นางสาวหฤทชญา   นับแสง                 กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ